Chổi tiếp điện

Chổi tiếp điện

Chổi tiếp điện dùng để lấy điện cung cấp cho động cơ hoạt động bằng sự tiếp xúc. Chổi tiếp điện đặc biệt cung cấp điện cho cầu trục. Chổi tiếp điện dùng trong hệ thống ray điện an toàn cầu trục.