Palang điện

Thiết bị nâng hạ

Palang điện là một tổ hợp bao gồm motor và hộp số để truyền momen dẫn động tang quán cáp thu xả nhằm nâng hạ được thiết bị. Sản phẩm nầy được gọi chung là palang hay tời nâng.