Hệ ray C cầu trục

Hệ ray C cầu trục

Vì sao gọi là hệ ray C cầu trục? Hệ là hệ thống có nhiều thiết bị dùng cho cầu trục tạo nên hệ ray C cầu trục.