Cổng trục

Thiết bị cổng trục

Cổng trục là một loại thiết bị nâng dùng để nâng chuyển hàng hóa. Thiết bị cổng trục chủ yếu được lắp đặt bên ngoài nhà xưởng để bốc xếp hàng hóa nặng.